برنامه فعالیتهای فرهنگی و دینی  در سال 99

توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر و فرهنگ سازمانی

                                                             واحدهای اجرا کننده

ردیف

عنوان برنامه

کمیت برنامه

ستاد وزارت نیرو

شرکتهای مادر تخصصی

دبیران استان

مسئولین فرهنگی

بازه زمانی

1

برگزاری شوراهای امر به معروف ونهی از منکر

-

 

-           

 

تشکیل جلسات شورا در قالب جلسات شورای فرهنگی

در طول سال

2

الف: برگزاری دوره های آموزشی کد دار ، ترجیحا مجازی

حداقل یک بار در سال

 

 

برنامه ریزی اجرای برنامه های استانی در این زمینه

اجرای برنامه

در طول سال

3

الف: بزرگداشت هفته احیای امر به معروف ونهی از منکر مطابق برنامه های ابلاغی

ب: مشارکت در بر برگزاری همایش استانی احیای فریضه  امربه معروف و نهی از منکر

 

حداقل یک بار در سال

 

 

برنامه ریزی اجرای همایش استانی

اجرای برنامه

ایا هفته امر به معروف و نهی از منکر

4

ترویج و تامین محتوا با موضوع امربه معروف و نهی از منکر در نشریات داخلی و تهیه تراکت و بروشور و محصولات فرهنگی

*

 

 

-

اجرای برنامه

در طول سال

5

سخنرانی ائمه محترم جماعت و استفاده از اساتید حوزه و دانشگاه در رابطه با ترویج فرهنگ امر به معروف ونهی از منکر

-

 

 

-

اجرای برنامه

در طول سال

6

برگزاری مسابقه فرهنگی با موضوع امربه معروف و نهی از منکر

یک بار در سال

 

 

برنامه ریزی اجرای برنامه های استانیدر این زمینه

اجرای برنامه

در طول سال

تاریخ بروزرسانی :

1399-5-14